موسسه فرهنگی هنری عصر تعادل پویا

موسسه تعادل پویافعالیت های موسسه

موسسه فرهنگی هنری عصر تعادل پویا با موضوع فعالیت هایی نظیر برگزاری همایشهای فرهنگی انجام فعالیتهای انتشاراتی ، عرضه محصولات فرهنگی مانند کتاب ، مطبوعات و … ، برگزاری آموزشهای مهارتی فرهنگی و فعالیتهای دیگری از این دست در تاریخ ۲۴/۴/۹۴ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز اخذ نموده و زین پس به عنوان یکی از زیر مجموعه های گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه فعالیت خواهد نمود.

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه