​قیمت نفت از صعود ایستاد

​قیمت نفت از صعود ایستاد

نفت جهانی در معاملات آسیایی اندک روز پنج شنبه تحت تاثیر افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته و اقدام لیبی برای افزایش تولید در چند ماه آینده، کاهش پیدا کرد.

 

                         متن خبر                             پترو تجارت

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه