چرا ساختمان‌های نوساز فرو می‌ریزد

چرا ساختمان‌های نوساز فرو می‌ریزد

ردای زلزله سال گذشته کرمانشاه موضوع تکان دهنده ای که خبرسازشد تخریب بیمارستان تازه ساز اسلام آباد غرب بود، بیمارستانی که در آن شرایط باید به کمک مصدومان می‌آمد خودش مسأله ساز شد یا ساختمان‌های مسکن مهر که آنها هم نوساز بودند در زلزله آسیب زیادی دیدند و بسیاری از آنها تخریب شدند. ساختمان‌های دولتی و عمومی یا توسط نهاد متولی ساخته می‌شود مانند مدرسه‌سازی یا نوسازی مدارس که توسط سازمان نوسازی ساخته می‌شوند یا سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی که تابع وزارت راه و شهرسازی است به ساخت و ساز ساختمان‌های عمومی و دولتی اقدام می‌کند، انتظار این است ساختمان‌هایی که با مجری گری نهادهای دولتی ساخته می‌شوند استحکام زیادی داشته باشند و فرو ریختن آنها بخصوص ساختمان‌های نوساز دولتی این فکر را در ذهن ایجاد می‌کند که وقتی ساختمان‌های عمومی و دولتی به این راحتی فرو می‌ریزند تکلیف ساختمان‌های دیگر چه می‌شود؟

_

ادامه خبر : لینک

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه