پشت‌پرده کارشکنی در تولید دانه‌های روغنی

پشت‌پرده کارشکنی در تولید دانه‌های روغنی

یک مقام مسئول از پشت پرده کارشکنی در تولید داخلی دانه‌های روغنی و مصر بودن عده‌ای بر واردات روغن‌های کم کیفیت و تراریخته خبر داد وگفت: واردات روغن خام برای واردکنندگان سودهای چندجانبه دارد.

 

                                    متن خبر                      کشت و صنعت اسوه

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه