موسسه فرهنگی هنری عصر تعادل مجوز فعالیت گرفت.

موسسه فرهنگی هنری عصر تعادل مجوز فعالیت گرفت.

به گزارش خبرنگار سایت مبکو موسسه فرهنگی هنری عصر تعادل پویا با موضوع فعالیت هایی نظیر برگزاری همایشهای فرهنگی انجام فعالیتهای انتشاراتی ، عرضه محصولات فرهنگی مانند کتاب ، مطبوعات و … ، برگزاری آموزشهای مهارتی فرهنگی و فعالیتهای دیگری از این دست در تاریخ ۲۴/۴/۹۴ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز اخذ نموده و زین پس به عنوان یکی از زیر مجموعه های گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه فعالیت خواهد نمود.

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه