منابع بانک‌ ها کجا قفل شده‌ است ؟

منابع بانک‌ ها کجا قفل شده‌ است ؟

آمارهای منتشرشده توسط بانک‌مرکزی نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک‌ها همچنان در حال افزایش است؛ روندی که استمرار آن طی سال‌های اخیر شبکه بانکی را از نفس انداخته وساختار اقتصاد کشور را دچار مشکلات فراوانی کرده‌است.

 

                                       متن خبر

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه