معرفی هیئت مدیره

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

سعید عصمتی
esmati@tejaratholding.com

رئیس هیئت مدیره

محمد منصوری

m.mansouri@tejaratholding.com

نایب رئیس هیئت مدیره

احمد بوذری

a.buzari@tejaratholding.com

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه