معرفی مدیران

مدیر عامل

سعید عصمتی
esmati@tejaratholding.com

معاونت امور شرکت ها و برنامه ریزی

مسعود رهنما

m.rahnama@tejaratholding.com

معاونت بازرگانی

محمد منصوری

m.mansouri@tejaratholding.com

مدیریت مالی

نیکوکار

nikookar@tejaratholding.com

مدیر حقوقی

مهدی ناصری

m.naseri@tejaratholding.com

معاونت اداری

سامان کتابی

s.ketabi@tejaratholding.com

مدیر دفتر

نیما دباغ صفایی

n.safaei@tejaratholding.com

مدیر پشتیبانی

بهمن صمصامی راد

b.samsami@tejaratholding.com

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه