شرکت صادرات گاز رسما منحل شد

شرکت صادرات گاز رسما منحل شد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حکمی علی امیرانی را به عنوان سرپرست مدیریت صادرات گاز ایران منصوب کرد.

به گزارش عصر تعادل، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حکمی علی امیرانی را به عنوان سرپرست مدیریت صادرات گاز ایران منصوب کرد.

                         متن خبر                    پترو تجارت

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه