سه نقد به بودجه پیشنهادی گردشگری دولت

سه نقد به بودجه پیشنهادی گردشگری دولت

کارشناسان اقتصاد گردشگری بر این باورند که در تخصیص بودجه به این صنعت، بیش از آنکه حجم اختصاص داده شده مهم باشد، جزئیات برنامه‌ها و فعالیت‌ها و سهم هر فعالیت به صورت مشخص و جزئی از اهمیت برخوردار است.

 

                                        متن خبر

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه