سفر سعید عصمتی به مالتا

سفر سعید عصمتی به مالتا

سفر سعید عصمتی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خاورمیانه به مالتا جهت انجام مذاکرات و پیگیری برخی از امور هدف گذاری شده شرکت در جهت پیشبرد و توسعه صادرات نفتی وغیر نفتی به اتحادیه اروپا از طریق کشور مالتا .

BeHotel1 be.HOTEL

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه