درخواست ۲ شرکت چيني براي سرمايه‌گذاري در معادن

درخواست ۲ شرکت چيني براي سرمايه‌گذاري در معادن

رييس انجمن سرمايه‌گذاري ايران گفت: امسال درخواست براي سرمايه‌گذاري در کشور افزايش يافته و ۲ شرکت چيني وارد حوزه سرمايه‌گذاري در معادن شده‌اند هرچند هنوز موانع داخلي وجود دارد.

 

                             متن خبر                   معادن افق

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه