حذف دلار از مبادلات اقتصادی کشور جز سیاست های کلی نظام است

حذف دلار از مبادلات اقتصادی کشور جز سیاست های کلی نظام است

خاندوزی با اشاره به موضوع حذف دلار از مبادلات اقتصادی کشور گفت: در برنامه ششم توسعه به ایجاد پیمان پولی چند جانبه اشاره شده است، متاسفانه سرعت پیش برد این هدف در اقتصاد کشور تا کنون رضایت بخش نبوده است و امیدواریم حذف دلار از مبادلات اقتصادی به صورت الزام در آمده و در قانون کشور نیز درج گردد.

 

                              متن خبر

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه