ترمز صادرات فولاد ایران را کشیدند

ترمز صادرات فولاد ایران را کشیدند

از آنجاکه هدف بلندمدت صنعت فولاد دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تنی است، یکی از راه های عملی شدن این برنامه، ادغام واحدهای کوچکتر و تشکیل هلدینگ های فولادی است
اگر بخواهیم وضعیت فولاد کشور را منطبق بر برنامه ها ببینیم، شاید از همه جهات مناسب نباشد چراکه همه زیرساخت ها و سیستم ها متناسب با تولید و ظرفیتی که در کشور برای فولاد ایجاد شده ، رشد نکرده است. البته گفتنی است اقدامات موثر و قابل توجهی برای پیشبرد اهداف صنعت فولاد در چند سال اخیر صورت گرفته و تمرکز موجود بر صنعت فولاد منجر به شناسایی، آمایش و توازن بخشی از ظرفیت هایی که تقدم و تاخر برای زنجیره فولاد داشته اند، شده است.

_

ادامه خبر : لینک

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه