بیشترین رشد سالانه برای نفت

بیشترین رشد سالانه برای نفت

امسال قیمت نفت به خاطر توافق تولیدکنندگان عضو و غیر عضو “سازمان کشور های صادر کنندۀ نفت (اوپک)” توانسته است بیشترین درصد رشد سالانه را، از سال ۲۰۰۹، در پروندۀ خود ثبت کند.

 

                          متن خبر

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه