بزرگترین کشورهای وارد کننده اروپایی از ایران

بزرگترین کشورهای وارد کننده اروپایی از ایران

به دنبال لغو تحریم نفتی ایران واردات برخی کشورهای اروپایی از ایران تغییر قابل توجهی کرده به طوری که واردات فرانسه از ایران در سپتامبر ۲۰۱۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۷ برابر و واردات یونان ۱۶۷ برابر شده است.

 

                                    متن خبر

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه