با قرارداد بویينگ راه تغيير يا پاره كردن برجام بسته شد

با قرارداد بویينگ راه تغيير يا پاره كردن برجام بسته شد

امضاي قرارداد و متعهد شدن شركت بویينگ به فروش ٨٠ فروند هواپيما به ايران، به معناي آن است كه رفع تحريم‌ها اينك محصور و مختص در خارج از امريكا نيست و اين مساله در داخل امريكا نيز اتفاق افتاده است.

 

                                                      متن خبر

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه