افزایش قیمت نفت با اتحاد جهانی برای کاهش تولید

افزایش قیمت نفت با اتحاد جهانی برای کاهش تولید

با موافقت تولید کنندگان مستقل به رهبری روسیه برای پیوستن به طرح کاهش میزان تولید نفت اوپک، قیمت نفت خام به اوج خود از اواسط سال ۲۰۱۵ رسید.

این اولین توافق تولید کنندگان عضو و غیر عضو اوپک برای کاهش میزان تولید از سال ۲۰۰۱ است.

 

                                      پترو تجارت

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه