اخبار مربوط به انتصاب اعضاء هیات مدیره شرکت ایده سازان وداد (اسوه)

اخبار مربوط به انتصاب اعضاء هیات مدیره شرکت ایده سازان وداد (اسوه)

پیرو صورتجلسه شماره ۱۰۹۲۹۴ شورای تصمیم گیری سهامداران ، اعضای جدید هیات مدیره شرکت ایده سازان وداد (اسوه) به شرح ذیل انتخاب شدند .
رئیس هیات مدیره : احمدبوذری
نایب رئیس هیات مدیره :سیاوش عصمتی
مدیرعامل :علیرضا امینی

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه