اخبار مربوط به انتصاب اعضاء هیات مدیره موسسه فرهنگی هنری عصر تعادل

اخبار مربوط به انتصاب اعضاء هیات مدیره موسسه فرهنگی هنری عصر تعادل

پیرو صورتجلسه شماره ۱۰۹۲۷۹ شورای تصمیم گیری سهامداران ، اعضای جدید  هیات مدیره موسسه فرهنگی هنری عصر تعادل پویا به شرح ذیل انتخاب شدند .

رئیس هیات مدیره : سعید عصمتی

نایب رئیس هیات مدیره : علیرضا امینی

مدیرعامل : مجید مظفری

شرکتهای گروه سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه